14252
9IwOdw7FBLQVVPCvKMUbbcXBUBsyIrhBiY0xVgb6Ami/xIeHwY85P/jDdH59q4YZ
Câu chuyện đồ ăn
Ẩm thực
.
Terry Border là một người có khả năng sáng tạo vô cùng ấn tượng, anh ấy đã lấy những đồ vật vô tri vô giác trong cuộc sống hàng ngày để tạo nên những "nhân vật" có sinh mệnh, có cuộc sống thật như con người.

Terry Border là một người có khả năng sáng tạo vô cùng ấn tượng, anh ấy đã lấy những đồ vật vô tri vô giác trong cuộc sống hàng ngày để tạo nên những "nhân vật" có sinh mệnh, có cuộc sống thật như con người.

Câu chuyện đồ ăn

Câu chuyện đồ ăn

Câu chuyện đồ ăn

Câu chuyện đồ ăn

Câu chuyện đồ ăn

Câu chuyện đồ ăn

Câu chuyện đồ ăn

Câu chuyện đồ ăn

Câu chuyện đồ ăn

Câu chuyện đồ ăn

Câu chuyện đồ ăn

Câu chuyện đồ ăn

Câu chuyện đồ ăn

 
 
.
.